Üyelik Sözleşmesi

28 dakikalık okuma

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti. (“221B”) ile https://221bdergi.com/ sitesine (“web sitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan üçüncü kişiler (“Üye”) arasında, Üye’nin web sitesini kullanmasına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir.

Üye, web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca web sitesinde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

1. TARAFLAR VE TANIMLAR:

Sözleşme metninde geçen,

221B: İşbu Sözleşme’ ye taraf olan ve internet sitesinin sahibi olan Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi’ni;

İçerik: 221B tarafından münhasıran belirlenerek web sitesi’ne yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan münhasıran 221B tarafından belirlenecek reklamlar ve her türlü görsel-işitsel eserler bütününü;

Web sitesi: Tüm hakları 221B’ye ait olan ve 221B tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan içeriğin yer aldığı/alacağı web sitesini;

Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesini;

Üye: 221B tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek web sitesine üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile web sitesine giriş yapabilen, web sitesini, alt siteleri kullanan ve İçerik’ten yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri;

ifade etmektedir.

2. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1. Web sitesine üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve web sitesinde yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve web sitesine üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2. Üye, web sitesine kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; 221B’nin bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin 221B tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Üye oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; 221B’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Üyelik Aydınlatma Metniniokuduğunu, anladığını ve metinde düzenlendiği şekilde, paylaşmış olduğu kişisel veriler ile web sitesine giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin 221B tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir.

2.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, web sitesini sadece kişisel amaçla ve 221B’nin verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahip olduğundan web sitesine üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.5. Üye, web sitesinden alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, web sitesinde belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve web sitesine giriş dâhil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü içeriğe erişmek dâhil web sitesinde gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve durumu derhal 221B’nin ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde 221B’nin işbu Sözleşme’yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve 221B’nin her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, 221B’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veri tabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; web sitesini bu şekilde ya da üçüncü kişilerin 221B’nin hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde web sitesinin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, web sitesinin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; 221B ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; web sitesine erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini sağlama ve bu hususta gereken tedbirleri alma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Üye hiçbir şekilde web sitesini, sunulan hizmeti kullanarak 221B’ye diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt  eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.

3. 221B’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1. 221B, web sitesi ve içerik üzerinde hak sahibidir. Web sitesinin ve/veya içeriğin 221B tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye web sitesinin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

3.2. 221B’nin web sitesinde ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. 221B, web sitesinin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri kendi uygun gördüğü şekilde, Üye’nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.4. 221B web sitesinin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir.

3.5. 221B, web sitesine erişimin ve web sitesindeki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli ve/veya kesintisiz olacağı, web sitesinin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.6. 221B gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmaksızın web sitesinin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 221B’nin Üye’ye veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. 221B, Üye’nin web sitesini kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, bu işlemlerden dolayı 221B’nin hiçbir yükümlülüğü ya da sorumluluğu bulunmadığını ve 221B’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. 221B, Üye’nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya web sitesi içerisinde 221B tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, 221B’den telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir.

3.9. 221B tarafından Üyeler’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) hizmet kalitesini artırmak amacı ile takip edilebilecektir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, web sitesinin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve hizmetleri geliştirmektir. Üye bu kapsamda düzenlenen Çerez Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve içeriğini kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR:

4.1. Web sitesinin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (221B’nin hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, know-how ve benzeri yasal mevzuattan kaynaklı hakları 221B’ye aittir veya 221B tarafından kullanılmaktadır.

4.2. Üye, web sitesinde yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel, görsel-işitsel öğeleri, ara yüz ve benzeri öğeleri, içeriğin tamamını ya da bir kısmını, 221B’ye ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri web sitesinden kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve üçüncü kişilere  iletemez.

4.3. Üye, web sitesi içeriğini ve ürünleri web sitesine, 221B’ye, İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak veya eser sahibi olan kişilere ve üçüncü kişiye maddi veya manevi zarar verecek şekilde ya da yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, web sitesinden kopyalanmış veya çıktı alınmış, ekran görüntüsü alınmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu notlarını silemez veya çıkartamaz, materyalleri işbu madde düzenlemesine aykırı şekilde kullanamaz.

4.4. Üye, 4. maddede yer alan taahhütlerine aykırı davranışı ile 221B’nin ya da üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin 221B tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını, 221B’nin ve üçüncü kişi hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım ya da dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını, maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve 221B’nin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FESİH:

5.1. 221B dilediği zaman, hiçbir sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği hizmeti ya da sunduğu ayrıcalıkları kalıcı veya geçici olarak durdurma hak ve yetkisine sahiptir.

5.2. 221B dilediği zaman hizmeti, web sitesini ve içeriği, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir, kullanım süresini uzatabilir, kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir ya da tamamen durdurabilir, kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Sözleşme’yi ve/veya Kullanım Koşullarını sona erdirebilir ya da değiştirebilir.

5.3. Üye, Sözleşme’nin veya Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, 221B gerekli yaptırımları uygulama, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hak ve yetkisine sahiptir. Üye işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, 221B’nin her türlü maddi-manevi, menfi-müspet, doğrudan-dolaylı zararlarını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği 221B tarafından askıya alınsa ya da sonlandırılsa dahi, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek 221B’ye karşı gerekse üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumluluğunun devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.5. Üye, üyelikten çıkma ve verilerinin silinmesi talebini bilgi@221bdergi.com adresine iletmek sureti ile dilediği zaman üyelikten çıkabilecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER:

6.1. Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

6.2. 221B, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

6.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması diğer hükümleri diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.4. 221B, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Üye, Sözleşme’den ve web sitesinin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda 221B’nin defter, kayıtları, mikrofilm ve web sitesi kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

8.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile 221B arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

8.2. Sözleşme’nin uygulanmasından ve hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. TEBLİGAT:

9.1. Üye’nin bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilecektir.

9.2. Üye, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak 221B’ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak istek ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. 221B de elektronik posta adresinde yaptığı değişikliği derhal web sitesinde yayınlanacağını, Üye ise iş bu değişikliği takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresine yapılacak her türlü bildirimin elektronik postanın 221B tarafından gönderilmesinden bir gün sonra ulaştığı kabul edilecektir.

10.ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ ONAYI

10.1. Üyelik Bilgilerini web sitesine girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; 221B tarafından, hukuki mevzuata uygun bir şekilde, her türlü ürün ve hizmete ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için sosyal medya ve diğer online reklam ağları, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderimi için açıkça izin ve onay verir.

10.2. Üye, 221B tarafından kendisine gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kendisine SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilecektir.

11. YÜRÜRLÜK:

11.1. Üye, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, Sözleşme koşullarına uygun davranmakla yükümlü olduğunu ve üye olma yolu ile Sözleşme’yi dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra“Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyip onaylaması ile birlikte kabul beyanı 221B kayıtlarına geçecek ve Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

11.2. 221B tarafından gerekli görülmesi halinde Sözleşmede güncelleme yapılarak güncel Sözleşme web sitesinde yayınlanacaktır. 221B gerekli görmesi halinde güncel sözleşme metnini Üye’nin onayına sunarak, web sitesinden ve 221B tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylamasını talep edebilecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri web sitesinden takip etmekle yükümlü olup bu değişiklikleri bilmediğini ileri süremeyecektir.

Default thumbnail
Önceki Hikaye

Künye

Default thumbnail
Sonraki Hikaye

Sıkça Sorulan Sorular

En Son Yazılar